Algemene Voorwaarden

Ontwikkel jouw unieke en gezonde leefstijl samen met diëtist Sabine de Heer.

Om uw gegevens te beschermen is het van belang dat je bij contact met Solune akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.

Algemene gegevens:

Solune
Sabine de Heer
www.solune.nl
info@solune.nl
+0031610108091 (Whatsapp)
KvK 90595890

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

Artikel 8. Betaling

Artikel 9. Bestelling annuleren/opzeggen

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Artikel 11. Overmacht

Artikel 12. Verzuim/ontbinding

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 14. Afwijkingen en Aanvullingen

Algemene Voorwaarden (Digitale) Producten, Service en Diensten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en diensten van Solune. Gebruik maken van een aanbieding, product of dienst houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 1. Algemeen
Solune houdt zich bezig met levering van diensten op locatie en online aan uitsluitend de particuliere markt. Ook kan het zijn dat (digitale) ondersteunende producten via offline of online worden verkocht. 

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Solune in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Solune en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Afnemer aan Solune.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Solune aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Solune onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Solune kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Solune en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door Solune uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

4.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Solune niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

4.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Solune een Overeenkomst aanvaardt.

4.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het afnemen van de dienst en/of product. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap van alle verstrekte informatie blijft te allen tijde bij Solune.

4.5 Solune behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen diensten of levering van producten niet te accepteren.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende analoge- en digitale producten en/of inhoud van de diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Solune. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

6.1 Solune is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten en/of diensten.

6.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email, internet en telefoon. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres en telefoonnummer aan Solune. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud, copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

7.1 Op de digitale producten en/of diensten van Solune berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten, diensten of programma’s te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Artikel 8. Betaling

8.1 Afnemer zal altijd vooraf afrekenen via betaalverzoek [ideal] of contant. Een afspraak of levering is pas definitief, nadat deze is afgerekend.

8.2 Alle aan Solune in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Solune op te schorten.

Artikel 9. Overeenkomst dienst/product annuleren/opzeggen

9.1 Op de diensten en producten van Solune geldt geen recht van annulering voor onterechte redenen, hieronder expliciet benoemd:

• omdat de inhoud en/of werkwijze niet aansluit op de gedachtengoed van Afnemer

Annulering van een dienst dient 48 uur voorafgaand aan de dienst via info@solune.nl met opgaaf van reden worden aangegeven.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1 Solune is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Diensten of Producten mocht lijden.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien Solune door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

11.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

11.3 Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Solune als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.4 Solune zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Verzuim/ontbinding

12.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Solune gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Solune Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Solune gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Solune vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

13.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Solune zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

— Einde algemene voorwaarden —

Deze website gebruikt cookies. Wanneer je doorgaat met het gebruiken van deze website, accepteer je het gebruik van onze cookies.  Meer info